سلامت نوجوانان و مدارس


شرح وظایف :

 • تدوین برنامه عملیاتی واحد
 • تهیه عملکرد سالیه واحد
 • هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی در راستای تحقق اهداف سازمانی
 • برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل بهداشتی
 • برآورد نیازهای مراکز بهداشتی درمانی از لحاظ تامین وسائل و تجهیزات مورد نیاز
 • تهیه متون و جزوات آموزشی جهت پرسنل بهداشتی
 • برگزاری جلسات درون بخشی و برون بخشی به منظور تسریع در امر مراقبت بهداشتی دانش آموزان
 • نظارت بر فعالیت های کارشناس برنامه
 • تعیین شاخص های بهداشتی واحد و برنامه ریزی واحد بر مبنای آن
 • نظارت بر انجام مراقبت های بهداشتی دانش آموزان و تکمیل شناسنامه سلامت و پرونده بهداشتی مدارس
 • نظارت و پایش برنامه های آموزشی بهداشت در مدارس برحسب مقطع تحصیلی
 • جمع بندی و ارسال آمار فعالیت های بهداشت مدارس
 • بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و مدارس تحت پوشش و ارائه گزارش بازدید
 • نظارت بر فعالیت های پایگاه سنجش
 • هماهنگی با آموزش و پرورش جهت صدور مجوز ورود به آموزشگاه ها

چارت سازمانی سلامت نوجوانان و مدارس
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >