واحد توسعه شبکه


 

شرح وظايف :

1-  پيشنهاد ايجاد و راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني

2- مطالعه و بازنگري طرح هاي گسترش با توجه به تغييرات سياسي ، جغرافيايي و جمعيتي ايجاد شده در منطقه

3- مشاركت و برنامه ريزي در برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده

4- بررسي و پيش بيني منابع و تجهيزات مورد نياز جهت راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني

5- برآورد، تامين و توزيع نيروي انساني

6- آموزش وبازآموزي كاركنان (بدو خدمت وضمن خدمت )

7-  جلب مشاركت جامعه در توسعه و تعميق برنامه هاي نظام سلامت

8-  بررسي و تحليل گزارش هاي واصله

9- تهيه و ارايه گزارشهاي ادواري حاوي اطلاعات ، آمارو شاخص هاي خدمات بهداشتي


چارت سازمانی واحد توسعه شبکه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >