واحد آمار

1392/6/24 0:0

شرح وظايف :

 • كسب خط مشی اجرائی از رياست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یا مدیر مربوطه.
 • همكاری با دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماری استان در زمينه اجرای طرح‌های آماری بهداشتی و درمانی، پژوهشی، آموزشی و غيره.
 • نظارت مستمر بر جریان اطلاعات از پایین‌ترین سطوح ممکن.
 • جمع‌آوری اطلاعات آماری بر مبنای فرم‌های نظام آماری.
 • جمع‌آوری آمار فعاليت‌هاي بهداشتی و درمانی، آمار مقايسه‌ای جمعیتی، حياتی، تسهيلات بهداشتی و درمانی و نيروی انسانی شاغل بر حسب حرف شغلی از لحاظ کیفی و کمی و ساير آمارهای مورد نياز دستگاه تابعه.
 • كنترل و بررسي آمارهای جمع‌آوری شده از واحدهای تابعه و پيگيری آنها به منظور رفع اشكالات و نارسائی‌ها.
 • استخراج، طبقه‌بندی و تهيه جداول و نمودار آمارهای جمع‌آوری شده بر حسب صفات کیفی و کمی در مقاطع زمانی و مكانی.
 • انجام محاسبات لازم بر روي اطلاعات آماری به منظور تعيين ميزان‌ها، شاخص‌ها و ساير معيارها و پارامترهای مورد نياز و مقايسه آنها به تفکیک زمان و مكان.
 • تجزیه و تحلیل و تهيه گزارشات لازم در ارتباط با اطلاعات آمارهای جمع‌آوری شده و انعكاس آنها به واحدهای ذيربط به منظور استفاده و تهيه برنامه‌های آينده و رفع نارسائی‌های موجود.
 • ايجاد و استقرار بانک اطلاعات بمنظور نگهداری داده‌هاي بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی و غيره.
 • ايجاد هماهنگي لازم و مستمر با واحدهای مرتبط و موسسات درماني و مراكز بهداشتي درماني در زمينه به دست آوردن اطلاعات آماری و بهنگام و صحیح.
 • پاسخگوئی به نيازهای آماری واحدهای تابعه سازمان و يا افراد مراجعه‌كننده در چهارچوب ضوابط و مقررات اداری.
 • تهيه پاسخ‌نامه‌های واصله و تنظيم و تدوين كليه انتشارات آماری.


تاریخ بروز رسانی:   24 شهريور 1392

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >